Đề kiểm tra HK I lớp 10 môn Hoá học của tỉnh Bắc Ninh năm học 2022-2023 có đáp án

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu đề kiểm tra HK I môn Hoá học lớp 10. Trong tài liệu gồm các đề được sưu tầm và biên soạn theo chương trình GDPT 2018, giúp bạn đọc ôn luyện môn Hoá học để đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới.

Câu 1: Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p5. Trong bảng tuần hoàn, X thuộc

A. chu kì 2, nhóm VIIA.                                   B. chu kì 3, nhóm VA.          

C. chu kì 2, nhóm VA.                                      D. chu kì 3, nhóm VIIA.

Câu 2: Trong hạt nhân nguyên tử X có 13 proton, 14 neutron. Số hiệu nguyên tử của X là

A. 27.                            B. 13.                            C. 14.                            D. 15.

Câu 3: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tử các nguyên tố ở chu kì 3 có bao nhiêu lớp electron?

A. 1 lớp.                       B. 2 lớp.                        C. 4 lớp.                       D. 3 lớp.

Câu 4: Cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z=12) là

A. 1s22s22p63s23p1.     B. 1s22s22p63s1.           C. 1s22s22p63s2.           D. 1s22s22p6.

Câu 5: Nguyên tố R thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn. Công thức oxide cao nhất của R là

A. R2O.                         B. RO.                           C. RO2.                         D. R2O3.

Câu 6: Nguyên tố nào sau đây có tính phi kim mạnh nhất?

A. Sodium (Na).          B. Flourine (F).            C. Hydrogen (H).        D. Iodine (I).

Câu 7: Trong các chất sau, chất nào có tính base mạnh nhất?

A. NaOH.                     B. Mg(OH)2.                C. Al(OH)3.                 D. H2SO4.

Câu 8: Theo quy tắc octet, trong các phản ứng hóa học, nguyên tử của nguyên tố Na (Z=11) có xu hướng

A. nhận 1 electron.                                             B. nhận 2 electron.      

C. nhường 1 electron.                                        D. nhường 2 electron.

Câu 9: Nguyên tử nào sau đây có lớp electron ngoài cùng bền vững nhất?

A. .                        B. .                      C. .                       D. .

Câu 10: Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử H2 thuộc loại liên kết nào sau đây?

A. Liên kết ion.                                                  B. Liên kết cộng hóa trị không cực.

C. Liên kết cho – nhận.                                      D. Liên kết cộng hóa trị có cực.

Câu 11: Cho giá trị độ âm điện của một số nguyên tố sau: Na (0,93); H (2,20); N (3,04); Cl (3,16). Phân tử nào sau đây có liên kết ion?

A. NaCl.                       B. H2.                            C. HCl.                         D. NH3.

Câu 12: Xen phủ nào sau đây tạo thành liên kết pi ()?

A. Xen phủ trục s-s.                                           B. Xen phủ trục s-p.    

C. Xen phủ bên p-p.                                          D. Xen phủ trục p-p.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13: (3,0 điểm) Hoàn thành bảng sau:

Nguyên tử và ionSố hạt protonSố hạt neutronCấu hình electron
   
   
   
   

Câu 14: (2,0 điểm) Cho các nguyên tử: H (Z = 1), Cl (Z = 17).

a) Viết cấu hình electron và xác định số electron hóa trị của các nguyên tử đã cho.

b) Viết công thức electron, công thức Lewis của H2, HCl.

Câu 15(2,0 điểm) Cho các ion: Na+, Mg2+, O2-, Cl

a) Viết công thức tất cả các hợp chất ion (tạo nên từ một loại cation và một loại anion) có thể được tạo thành từ các ion đã cho.

b) Hãy so sánh (có giải thích) nhiệt độ nóng chảy của sodium oxide và magnesium oxide.

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

–––––––– Hết ––––––––

Để tải file, bạn cần có mật khẩu Download:

“Mật khẩu là tên nhãn hàng bắt đầu bằng chữ c, 8 chữ cái viết in thường, liền không dấu.” trong đường link dưới

Tải về ngay!
Hỗ trợ