Đề kiểm tra HK I môn Hoá học lớp 10 trường THPT Vĩnh Long – Vĩnh Long năm 2023-2024 mới nhất

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu đề kiểm tra HK I môn Hoá học lớp 10. Trong tài liệu gồm các đề được sưu tầm và biên soạn theo chương trình GDPT 2018, giúp bạn đọc ôn luyện môn Hoá học để đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới.

PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố hóa học nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p4?

     A. Sodium (Z=11).                                                          B. Magnesium (Z=12).       

     C. Calcium (Z=20).                                                         D. Sulfur (Z=16).

Câu 2. Nguyên tố calcium giúp xương chắc khoẻ, phòng ngừa những bệnh loãng xương, giảm tình trạng đau nhức và khó khăn trong vận động, làm nhanh lành các vết nứt gãy trên xương. Cấu hình electron của nguyên tố Calcium có số hiệu nguyên tử 20 là

     A. 1s22s22p63s23p64s1.                                                     B. 1s22s22p63s23p6.     

     C. 1s22s22p63s23p54s3.                                                     D. 1s22s22p63s23p64s2.

Câu 3. Cho các chất sau: magnesium, nitrogen, oxygen, sodium chloride. Hợp chất là

     A. magnesium.           B. oxygen.           C. nitrogen.                D. sodium chloride.

Câu 4. Số electron tối đa có trong mỗi orbital nguyên tử (AO) là

     A. 2.                                      B. 10                                     C. 1.                              D. 6.

Câu 5. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn do Mendeleev công bố được sắp xếp theo chiều tăng dần

     A. điện tích hạt nhân.           B. độ âm điện của nguyên tử.   

C. bán kính nguyên tử.         D. khối lượng nguyên tử.

Câu 6. Cho các nguyên tố 9F, 16S, 17Cl, 14Si. Chiều giảm dần tính phi kim của chúng là

     A. Si >S >F >Cl.                                                        B. F > Cl > S > Si.          

     C. F > Cl > Si > S.                                                     D. Si > S > Cl > F.

Câu 7. Nguyên tố Mg có số hiệu nguyên tử bằng 12, Mg thuộc số chu kì trong bảng tuần hoàn là

     A. 2.                                      B. 1.                                      C. 3.                                  D. 4.

Câu 8. Nguyên tử sodium (Na) có điện tích hạt nhân là +11. Số proton và số electron trong nguyên tử này lần lượt là

     A. 11 và 22.                           B. 11 và 12.                            C. 11 và 11.                       D. 11 và 23.

Câu 9. Số e tối đa ở lớp L là:

     A. 18.                                    B. 2.                                      C. 32.                                D. 8.

Câu 10. Một nguyên tử X gồm 16 proton, 16 electron và 16 neutron. Nguyên tử X có kí hiệu là

Câu 11. Hạt được tìm thấy trong hạt nhân và không mang điện là

 A. neutron và proton.           

B. neutron.                            

C. proton.                          

D. electron.

Câu 12. Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn:

     A. Thứ tự các lớp và phân lớp electron.             

B. Sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.

     C. Thứ tự các mức và phân mức năng lượng.    

D. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử.

Câu 13. Magnesium (Mg) có 2 đồng vị và có nguyên tử khối trung bình bằng 24,23 (amu). Tỉ lệ % số nguyên tử của đồng vị trong tự nhiên là

     A. 12,87.                               

 B. 88,5.                                 

 C. 11,5.                             

 D. 87,13

Câu 14. Cho các nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử như sau:

        (1) 1s22s22p63s23p4.             

(2) 1s22s22p63s23p64s2.             

 (3) 1s22s22p63s23p6

        (4) 1s1                              

 (5) 1s22s22p5.                         

   (6) 1s22s22p63s2.

Số nguyên tố mà cấu hình electron của các nguyên tử phi kim là:

     A. 5.                                   B. 6.                                  C. 3.                                   D. 2

Câu 15. Số hạt mang điện trong nguyên tử  là:

     A. 7.                                B. 3.                                      C. 4.                                  D. 6.

Câu 16. Oxygen trong tự nhiên có 3 đồng vị: chiếm 86,14%; chiếm 9,04%; chiếm 4,82%.

Nguyên tử khối trung bình của Oxygen là

     A. 16,12 (amu)                   B. 15,24 (amu).                      C. 16,44 (amu).       D. 16,19 (amu)

Câu 17. Hạt cấu tạo nên vỏ nguyên tử là:

     A. nguyên tử.           B. electron.                    C. neutron.              D. proton.

Câu 18. Chu kì là dãy các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, nguyên tử của chúng có cùng

     A. số electron.                                                                  

B. số electron ở lớp ngoài cùng.

     C. số lớp electron.                                                           

 D. số electron hóa trị.

Câu 19. Trường hợp nào chất xảy ra biến đổi hoá học?

     A. Vôi sống cho vào nước.                                               

B. Viên nước đá tan chảy thành lỏng.

     C. Đá vôi cho vào nước.                                                  

D. Muối ăn tan vào nước.

Câu 20. Vị trí của nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VA , X có số hiệu nguyên tử là:

     A. 15                               B. 13                                     C. 16                                 D. 17

Câu 21. Cho các phát biểu sau:

(1) Trong nguyên tử, số hạt proton bằng số hạt neutron.

(2) Trong nguyên tử, số khối A bằng tổng số hạt proton và số hạt neutron.

(3) Nguyên tử có cấu tạo rỗng.

(4) Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.

(5) Khối lượng của 1 hạt electron bằng 9,11×10-28 g.

Số phát biểu đúng là:  

A. 3.                         B. 2.                             C. 1                              D. 4.

Câu 22. Cho các nguyên tử X, Y, T, R thuộc cùng một chu kỳ và thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn hóa học. Bán kính tương đối của các nguyên tử được biểu diễn như hình sau đây:

Nguyên tử có độ âm điện lớn nhất là:

     A. R.                       B. Y.                            C. X.                              D. T.

Câu 23. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

     A. neutron và electron.                                                     

B. electron và proton.       

     C. proton và neutron.                                                      

 D. electron, proton và neutron.

Câu 24. Nguyên tử , số hạt không mang điện trong hạt nhân là

     A. 59.                       B. 87                                     C. 31                                   D. 28.

Câu 25. Theo quy tắc Hund, cách phân bố electron vào orbital (AO) nào đúng nhất?

Câu 26. Phân lớp 3d có số electron tối đa là

     A. 10.                        B. 6.                                      C. 18.                                D. 14.

Câu 27. Nhà khoa học nào sau đây tìm ra chùm hạt electron (tia âm cực) ?

     A. E. Rutherford.                                                             

B. J. J. Thomson.                 

    C. R.A.Millikan                                                                

D. J. Chadwick.

Câu 28. Fluorine và hợp chất của nó được sử dụng làm chất chống sâu răng, chất cách điện, chất làm lạnh, vật liệu chống dính,… Nguyên tử fluorine chứa 9 hạt electron và 10 hạt neutron. Tổng số hạt proton, electron và neutron trong nguyên tử fluorine là

     A. 30.                       B. 28.                              C. 19.                                 D. 32.

Câu 29. Cho các phát biểu sau:

(1) Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.

(2) Số thứ thự ô nguyên tố bằng với số hiệu nguyên tử.

(3) Các nguyên tố trong nhóm  VIIA, nguyên tử của nó có bán kính tăng dần F<Cl<Br<I

(4) Số thứ tự của nhóm A bằng với số lớp của electron.

(5) Trong chu kì 3, chu kì 4, có số nguyên tố là 18,18 .

(6) Trong một chu kì khi điện tích hạt nhân tăng, độ âm điện tăng dần.

Số phát biểu đúng:      

A. 5                      B. 4                     C. 6                          D. 3

Câu 30. Nguyên tố X nằm ở vị trí: chu kì 3, nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn. Nhận xét sai là?

     A. X thuộc khối nguyên tố p.                                                

B. X có ba lớp electron.

     C. X có 7 electron p ở lớp ngoài cùng.                                 

 D. X là nguyên tố khí hiếm.

Câu 31. Nội dung nào dưới đây không phải là đối tượng nghiên cứu của hóa học?

     A. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào.                                     

B. Thành phần, cấu trúc của chất.

     C. Tính chất và sự biến đổi của chất.                                    

D. Ứng dụng của chất.

Câu 32. Khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì khẳng định nào đúng khi nói về sự thay đổi tính chất của các nguyên tố trong một chu kì?

     A. Bán kính tăng dần.                                                          

B. Độ âm điện tăng dần.

     C. Tính kim loại tăng dần.                                                    

D. Tính phi kim giảm dần.

Phần Tự luận: (2 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Cho nguyên tố Chlorine (z=17)

a. Viết cấu hình e?

b. Biểu diễn electron vào các orbital của lớp electron ngoài cùng?

b. Xác định vị trí của Chlorine trong bảng tuần hoàn?           

Câu 2: (1 điểm) Rubidium (Rb) có nguyên tử khối trung bình là 85,46 (amu). Biết Rb có 2 đồng vị, đồng vị chiếm 77%. Tính số khối của đồng vị còn lại?

——— HẾT ———

Để tải file, bạn cần có mật khẩu Download:

“Mật khẩu là tên nhãn hàng bắt đầu bằng chữ c, 6 chữ cái viết in thường, liền không dấu.” trong đường link bên trên

Tải về ngay!
Hỗ trợ