Đề kiểm tra môn Hoá học lớp 12 cuối HK I tỉnh Quảng Nam năm học 2022-2023 có đáp án

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu đề kiểm tra cuối HK I môn Hoá học lớp 12. Trong tài liệu gồm các đề được sưu tầm và biên soạn theo chương trình GDPT 2018, giúp bạn đọc ôn luyện môn Hoá học để đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới.

Câu 1: Đun nóng CH3COOCH3 trong dung dịch KOH thì xảy ra phản ứng

    A. trùng ngưng.            B. xà phòng hóa.              C. trùng hợp.                    D. este hóa.

Câu 2: Chất béo là

    A. este của etanol với axit béo.                              B. trieste của glixerol với axit béo.

    C. este của etanol với axit axetic.                          D. trieste của glixerol với axit axetic.

Câu 3: Để tham gia phản ứng trùng hợp, các phân tử monome phải có đặc điểm nào sau đây?

    A. Chứa ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng.

    B. Có kích thước và khối lượng đủ lớn.

    C. Chứa liên kết đôi hoặc vòng kém bền.

    D. Chứa vòng thơm hoặc nhóm chức kém bền.

Câu 4: Chất nào sau đây là este?

    A. C2H5COOH.            B. CH3COONH4.             C. C2H5COOC2H5.          D. C2H5COONa.

Câu 5: Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?

    A. Tơ visco.                  B. Xenlulozơ.                   C. Polietilen.                     D. Tinh bột.

Câu 6: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

    A. Fructozơ.                  B. Saccarozơ.                    C. Glucozơ.                      D. Tinh bột.

Câu 7: So với các axit cacboxylic có cùng phân tử lượng, các este

    A. có nhiệt độ sôi thấp hơn.

    B. có độ tan trong nước cao hơn.

    C. có nhiệt độ sôi cao hơn và độ tan trong nước nhỏ hơn.

    D. có nhiệt độ nóng chảy cao hơn.

Câu 8: Trong phân tử glucozơ, nguyên tử của nguyên tố nào chiếm số lượng nhiều nhất?

    A. Hiđro.                       B. Cacbon.                        C. Oxi.                               D. Nitơ.

Câu 9: Dung dịch Ala-Gly phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây? 

    A. KNO3.                      B. NaCl.                            C. HCl.                              D. NaNO3.

Câu 10: Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng thủy phân?

    A. Fructozơ.                  B. Amino axit.                  C. Glucozơ.                      D. Xenlulozơ.

Câu 11: Chất nào sau đây là amino axit?

    A. H2NCH2COOC2H5.                                            B. H2N[CH2]6NH2.

    C. H2N[CH2]5COOH.                                             D. H2NCH2CONHCH2COOH.

Câu 12: Số nguyên tử cacbon có trong một phân tử propylamin là

    A. 2.                               B. 5.                                   C. 3.                                   D. 4.

Câu 13: Geranyl axetat là este có mùi hoa hồng, có công thức cấu tạo là CH3COOC10H17. Phần trăm khối lượng của cacbon trong geranyl axetat là

    A. 72,00%.                    B. 74,23%.                        C. 73,47%.                        D. 71,43%.

Câu 14: Chất nào sau đây là amin bậc một?

    A. CH3NHCH3.            B. (CH3)3N.                       C. CH3CH2NH2.           D. CH3CH2NHCH3.

Câu 15: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được C2H5COONa và CH3OH. Công thức cấu tạo của X là

    A. HCOOC3H7.            B. CH3COOC2H5.            C. C2H5COOCH3.            D. CH3COOCH3.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây sai?

    A. Metyl amin có lực bazơ mạnh hơn amoniac.

    B. Dung dịch glyxin làm quỳ tím chuyển sang màu hồng. 

    C. Có thể phân biệt phenol lỏng và anilin lỏng bằng dung dịch NaOH.

    D. Anilin phản ứng với lượng dư nước brom tạo thành kết tủa màu trắng.

Câu 17: Cho hai phân tử polietilen khác nhau là X và Y (MX > MY). Gọi a và b lần lượt là phần trăm về khối lượng của cacbon trong X và Y. Mối liên hệ giữa a và b là

    A. a= b/2.                      B. a < b.                             C. a > b.                             D. a = b.

Câu 18: Cho các phát biểu sau:

(1) Khi bị thủy phân hoàn toàn, mỗi phân tử đisaccarit sinh ra hai phân tử monosaccarit.

(2) Cacbohiđrat là hợp chất hữu cơ tạp chức.

(3) Ở điều kiện thường, cacbohiđrat tồn tại ở trạng thái rắn.

(4) Dung dịch glucozơ có thể hòa tan Cu(OH)2/OH tạo thành dung dịch màu xanh lam.

Số phát biểu đúng là

    A. 2.                               B. 4.                                   C. 3.                                   D. 1.

Câu 19: Phân tử khối của peptit Ala-Gly là

    A. 174.                           B. 164.                               C. 146.                               D. 160.

Câu 20: Cho các phát biểu sau:

(1) Các este chỉ tồn tại ở thể lỏng hoặc thể rắn trong điều kiện thường.

(2) Metyl amin, anilin đều có tính bazơ mạnh.

(3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và saccarozơ đều thu được một loại monosacrit.

Số phát biểu đúng là

    A. 0.                               B. 3.                                   C. 1.                                   D. 2.

Câu 21: Cho 0,2 mol anilin (C6H5NH2) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl, tạo thành m gam muối. Giá trị của m là

    A. 26,01.                        B. 22,50.                            C. 25,70.                            D. 25,90.

Câu 22: Cho các phát biểu:

(1) Trong môi trường axit, tất cả các este và cacbohiđrat đều bị thủy phân, tạo thành các phân tử nhỏ hơn.

(2) Trong môi trường kiềm, cacbohiđrat bị thủy phân nhanh hơn trong môi trường axit.

(3) Cacbohiđrat có thể được tạo thành ở thực vật thông qua quá trình quang hợp.

(4) Các phân tử tinh bột thường có khối lượng lớn hơn so với các phân tử xenlulozơ.

Số phát biểu sai là

    A. 2.                               B. 1.                                   C. 3.                                   D. 4.

Câu 23: Một loại PVC có phân tử khối trung bình là 275.000. Hệ số polime hóa trung bình của loại PVC đó là

    A. 4.632.                        B. 3.750.                            C. 3.275.                            D. 4.400.

Câu 24: Thủy phân hoàn toàn m gam este E no, đơn chức, mạch hở, cần dùng vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH 0,5 M, thu được 17 gam muối và 11,5 gam ancol. Công thức cấu tạo của E là

    A. HCOOCH3.              B. HCOOC2H5.                C. C2H5COOCH3.            D. CH3COOC2H5.

Câu 25: Biết m gam hỗn hợp gồm glyxin và axit glutamic tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch KOH 1M, sau phản ứng, thu được 44,9 gam muối khan. Phần trăm (%) khối lượng của glyxin trong hỗn hợp là

    A. 49,5.                          B. 25,3.                              C. 50,5.                              D. 66,6.

Câu 26: Cho các phát biểu sau:

(1) Để rửa sạch ống nghiệm dính anilin, nên tráng bằng dung dịch HCl rồi rửa bằng nước.

(2) Đinatri glutamat được dùng làm gia vị thức ăn với tên gọi là mì chính hay bột ngọt. 

(3) Khi luộc trong nước sôi, protein trong trứng bị đông tụ.

(4) Các aminoaxit là hợp chất đa chức, có tính lưỡng tính.

(5) Axit ε-aminocaproic là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-7.

Số phát biểu đúng là

    A. 2.                               B. 5.                                   C. 4.                                   D. 3.

Câu 27: Cho các chất sau: axit axetic, anilin, metyl axetat, glucozơ, glixerol, glyxin, triolein. Phát biểu nào sau đây đúng?

    A. Có 3 chất phản ứng được với brom (trong nước).

    B. Có 1 chất bị thủy phân trong dung dịch NaOH, đun nóng.

    C. Có 1 chất phản ứng được với Cu(OH)2 trong NaOH tạo dung dịch xanh lam.

    D. Có 2 chất có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

Câu 28: Hợp chất palmitoyl pentapeptit-4 (chất X) là một peptit có tác dụng kích thích sản sinh collagen, elastin và các protein để làm chậm quá trình lão hóa da, do vậy, được sử dụng khá phổ biến làm mỹ phẩm. Công thức cấu tạo thu gọn của X như sau: 

Phần trăm (%) khối lượng của cacbon trong X là

    A. 58,43.                        B. 58,28.                            C. 57,94.                            D. 57,44.

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn a gam một triglixerit X, cần dùng 24,15 mol O2, thu được 17,1 mol CO2 và 15,9 mol H2O. 

Cho các phát biểu sau:

(1) Tỉ khối hơi của X so với hiđro là 444.

(2) a gam chất X có thể cộng tối đa 0,4 mol Br2.

(3) Xà phòng hóa hoàn toàn a gam X bằng dung dịch NaOH thì thu được 274,2 gam muối.

Số phát biểu đúng là

    A. 1.                               B. 3.                                   C. 0.                                   D. 2.

Câu 30: Từ một loại tinh bột (chứa 5% tạp chất trơ về khối lượng), người ta thủy phân rồi xử lý, thu được glucozơ ở dạng ngậm nước gọi là glucozơ monohiđrat (gọi là X), có công thức hóa học là C6H12O6.H2O. Hiệu suất quá trình đạt 85%. Pha 27,5 g X với nước cất pha tiêm và tá dược vừa đủ thì thu được 250 ml dung dịch glucozơ 10% (dung dịch Y), dùng truyền tĩnh mạch, liều dùng đối với bệnh nhân (người lớn) tối đa 30 ml/kg thể trọng/ngày.

Áp dụng quy trình trên, từ m gam tinh bột, thu được a gam X. Pha chế hoàn toàn X thành dung dịch Y có thể dùng cho tối thiểu b bệnh nhân người lớn có thể trọng 50 kg. Giá trị của m và b tính theo a lần lượt là

    A. 1,01a và 6,1×10-3a.                                            B. 0,96a và 6,7×10-3a

    C. 1,01a và 6,7×10-3a.                                            D. 0,96a và 6,1×10-3a.

—— HẾT ——

Để tải file, bạn cần có mật khẩu Download:

“Mật khẩu là tên nhãn hàng bắt đầu bằng chữ c, 8 chữ cái viết in thường, liền không dấu.” trong đường link dưới

Tải về ngay!
Hỗ trợ