Đề kiểm tra môn Hoá học lớp 12 cuối HK I trường Phan Đình Phùng – Hà Nội năm học 2022-2023 có đáp án

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu đề kiểm tra cuối HK I môn Hoá học lớp 12. Trong tài liệu gồm các đề được sưu tầm và biên soạn theo chương trình GDPT 2018, giúp bạn đọc ôn luyện môn Hoá học để đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới.

Câu 1: Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H12O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

(a) X + 2NaOH → Y + Z +T

(b) X + H2 → E

(c) E + 2NaOH→ 2Y + T

(d) Y + HCl → NaCl + F

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khối lượng phân tử của Z bằng 96                    B. Khối lượng phân tử của Y bằng 94

C. Khối lượng phân tử của E bằng 176                  D. Khối lượng phân tử của T bằng 62

Câu 2: Chất hữu cơ X no, mạch hở, phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịchNaOH đun nóng, sau phản ứng thu được muối của axit cacboxylic Y và hai ancol Z, T. Các chất Y, Z, T đều có sốnguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Phân tử khối nhỏ nhất của X là

A. 288                             B. 234                             C. 262                             D. 176

Câu 3: Thủy phân hoàn toàn 32,55 gam tripeptit mạch hở (Ala-Gly-Ala) bằng dung dịch NaOH (vừa đủ), sau phản ứng thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam muối khan. Giá trị m là:

A. 45,32                          B. 64,15                          C. 47,85                          D. 54,28

Câu 4: Cho các polime sau:

(1) polietilen; (2) cao su buna; (3) nilon-6,6; (4) poli metyl metacrylat.

Số polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp là

A. 4                                 B. 2                                 C. 3                                 D. 1

Câu 5: Khối lượng phân tử của Gly-Ala-Gly-Ala-Val là:

A. 391                             B. 427                             C. 373                             D. 445

Câu 6: Vinyl axetat có công thức cấu tạo là

A. CH3COOC2H5            B. HCOOCH=CH2         C. CH2=CHCOOCH3     D. CH3COOCH=CH2

Câu 7: Thủy phân hoàn toàn este X có công thức cấu tạo CH3-COO-CH2-CH2 -OOC-CHtrong dung dịch NaOH đunnóng, sản phẩm hữu cơ thu được gồm

A. một muối và một ancol                                      B. một muối và hai ancol

C. hai muối và một ancol                                        D. hai muối và một anđehit

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím

B. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím

C. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng

D. Etylamin là chất lỏng ở điều kiện thường

Câu 9: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 178,2 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt 20%)

A. 110 lít                         B. 162 lít                         C. 98 lít                           D. 140 lít

Câu 10: Thủy phân hoàn toàn một lượng tristearin trong dung dịch KOH đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol và m  gam muối. Giá trị của m là

A. 93,4                            B. 91,8                            C. 94,6                            D. 96,6

Câu 11: Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

A. glixerol                       B. phenol                        C. este đơn chức             D. ancol đơn chức

Câu 12: Thuốc thử để nhận biết tinh bột là

A. Cu(OH)2                     B. I2                                 C. AgNO3/NH3               D. Br2

Câu 13: Kim loại Fe không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. AgNO3                       B. H2SO4 loãng               C. Cu(NO3)2                    D. NaNO3

Câu 14: Dung dịch metylamin tác dụng với chất nào sau đây?

A. Ancol etylic                B. Nước brom                 C. Dung dịch NaOH       D. Dung dịch HCl

Câu 15: Hợp chất Gly-Ala-Gly-Ala là :

A. tetrapeptit                   B. hexapeptit                   C. đipeptit                       D. tripeptit

Câu 16: Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch

A. NaOH loãng               B. H2SO4 loãng               C. HNO3 loãng               D. NaCl loãng

Câu 17: X là một α-amino axit no, chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2. Từ 3m gam X điều chế được m1 gam đipeptit Y. Từ m gam X điều chế được m2 gam tripeptit Z. Đốt cháy m1 gam Y thu được 1,35 mol nước. Đốt cháy m2 gam Z thu được 0,425 mol H2O. Giá trị của m là

A. 11,25                          B. 13,35                          C. 26,70                          D. 22,50

Câu 18: Cho các mệnh đề sau:

(a) Thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.

(b) Các este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon.

(c) Trimetylamin là một amin bậc 3.

(d) Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt Ala-Ala và Ala-Ala-Ala.

(e) Tơ nilon-6,6 được trùng hợp bởi hexametylenđiamin và axit ađipic.

(g) Chất béo lỏng có thể chuyển hóa thành chất béo rắn.

Số phát biểu sai là:

A. 4                                 B. 1                                 C. 3                                 D. 2

Câu 19: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là

A. CH2 = CH2                 B. H2N[CH2]6COOH      C. CH2 = CHCOOH       D. CH2 = CHCl

Câu 20: Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt. Tên gọi của X là

A. poliisopren                                                         B. poli(metyl metacrylat)

C. polietilen                                                            D. poliacrilonitrin

Câu 21: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

A. hoà tan Cu(OH)2        B. trùng ngưng                C. tráng gương                D. thủy phân

Câu 22: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là

A. 3                                 B. 4                                 C. 2                                 D. 1

Câu 23: Chọn phát biểu sai?

A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương

B. Phân biệt hồ tinh bột và xenlulozơ bằng I2

C. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)2

D. Phân biệt fructozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương

Câu 24: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất.

A. Magie                         B. Bạc                             C. Nhôm                         D. Sắt

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol 1 este cần 0,9 mol oxi. Thủy phân cũng lượng este đó cần 200ml dung dịch NaOH 1M. CTPT của este đó là:

A. C3H6O2                       B. C4H6O2                       C. C5H10O2                      D. C4H8O2

Câu 26: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 (đvC). Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 nêu trên là

A. 121                             B. 304                             C. 152                             D. 242

Câu 27: Loại polime nào dưới đây là nguồn gốc thiên nhiên

A. Bông                           B. Poli vinylclorua          C. Tơ capron                   D. Nilon- 6,6

Câu 28: Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện màu

A. đỏ                               B. vàng                            C. đen                              D. tím

Câu 29: Khử glucozơ bằng H2 để tạo sobitol. Khối lượng glucozơ dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là bao nhiêu?

A. 2,25 gam                    B. 14,4 gam                    C. 22,5 gam                    D. 1,44 gam

Câu 30: Cho 19,2g kim loại Cu tan trong dung dịch HNO3 loãng dư được V lít NO đktc là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của V là

A. 4,48                            B. 22,4                            C. 1,12                            D. 3,36

—HẾT—

Để tải file, bạn cần có mật khẩu Download:

“Mật khẩu là tên nhãn hàng bắt đầu bằng chữ c, 8 chữ cái viết in thường, liền không dấu.” trong đường link dưới

Tải về ngay!
Hỗ trợ