Đề kiểm tra môn Hoá học lớp 12 cuối HK I trường Phan Đình Phùng – Hà Nội năm học 2022-2023 có đáp án

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu đề kiểm tra cuối HK I môn Hoá học lớp 12. Trong tài liệu gồm các đề được sưu tầm và biên soạn theo chương trình GDPT 2018, giúp bạn đọc ôn luyện môn Hoá học để đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới.

Câu 1: Nhúng thanh sắt nặng 16,8 gam vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,75M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh kim loại là

A. 19,2                            B. 18,0                            C. 9,6                              D. 17,6

Câu 2: Điều nào sau đây không đúng?

A. Tơ capron thuộc loại tơ tổng hợp

B. Tơ lapsan là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng

C. Tơ xenlulozơ axetat là tơ bán tổng hợp

D. tơ nitron là tơ thiên nhiên

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 27,9 gam một amin no, đơn chức, mạch hở phải dùng hết 45,36 lít khí oxi (đktc). Công thức của amin đó là:

A. C4H9NH2                    B. CH3NH2                     C. C3H7NH2                    D. C2H5NH2

Câu 4: Chất nào sau đây tồn tại trạng thái lỏng ở điều kiện thường?

A. (C15H31COO)3C3H5                                            B. (C17H33COO)3C3H5

C. (C17H35COO)3C3H5                                            D. NH2C3H5(COOH)2

Câu 5: X là este no đơn chức, mạch hở, trong phân tử oxi chiếm 43,24% khối lượng. CTPT của X là :

A. HCOOCH3                 B. CH3COOC2H5            C. C3H6O2                       D. C3H4O2

Câu 6: Số nhóm chức este có trong mỗi phân tử triglixerit là

A. 3                                 B. 4                                 C. 2                                 D. 1

Câu 7: Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt. Tên gọi của X là

A. poliisopren                                                         B. poliacrilonitrin

C. polietilen                                                            D. poli(metyl metacrylat)

Câu 8: Cho 19,2g kim loại Cu tan trong dung dịch HNO3 loãng dư được V lít NO đktc là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của V là

A. 3,36                            B. 22,4                            C. 4,48                            D. 1,12

Câu 9: Trùng hợp 8,96 lít etilen (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 75% thì khối lượng polime thu được là

A. 7,2 gam                      B. 6,3 gam                      C. 8,96 gam                    D. 8,4 gam

Câu 10: Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là

A. 25.000                        B. 15.000                        C. 12.000                        D. 24.000

Câu 11: Xà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 10,4 gam                    B. 8,2 gam                      C. 8,56 gam                    D. 3,28 gam

Câu 12: Cho các mệnh đề sau:

(a) Thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.

(b) Các este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon.

(c) Trimetylamin là một amin bậc 3.

(d) Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt Ala-Ala và Ala-Ala-Ala.

(e) Tơ nilon-6,6 được trùng hợp bởi hexametylenđiamin và axit ađipic.

(g) Chất béo lỏng có thể chuyển hóa thành chất béo rắn.

Số phát biểu đúng là:

A. 3                                 B. 4                                 C. 6                                 D. 5

Câu 13: Số electron ở lớp ngoài cùng của các kim loại kiềm là:

A. 2                                 B. 1                                 C. 3                                 D. 4

Câu 14: Dung dịch metylamin tác dụng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch HCl           B. Ancol etylic                C. Dung dịch NaOH       D. Nước brom

Câu 15: Cho 15 gam glyxin tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 0,6                              B. 0,3                              C. 0,2                              D. 0,4

Câu 16: Khối lượng glucozơ cần dùng để điều chế 1 lít dung dịch ancol etylic 40(khối lượng riêng 0,8 g/ml) với hiệu suất 80% là

A. 305,27 gam                B. 782,61 gam                C. 626,09 gam                D. 1565,22 gam

Câu 17: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Glucozơ, fructozơ đều tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

B. Các dung dịch: glucozơ, saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc

C. Glucozơ, saccarozơ đều phản ứng với H2 /Ni, to đều thu được sobitol

D. Glucozơ, fructozơ đều làm mất màu dung dịch brom

Câu 18: Hợp chất Gly-Ala-Gly-Ala là :

A. tetrapeptit                   B. đipeptit                       C. hexapeptit                   D. tripeptit

Câu 19: Cacbohiđrat nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. Tinh bột                      B. Xenlulozơ                   C. Glucozơ                      D. Saccarozơ

Câu 20: Kim loại nào sau đây có thể tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội ?

A. Fe                               B. Cr                               C. Al                               D. Cu

Câu 21: Trùng hợp vinyl clorua thu được polime có tên gọi là

A. polipropilen                B. polistiren                    C. polietilen                    D. poli(vinyl clorua)

Câu 22: Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là :

A. 2                                 B. 1                                 C. 4                                 D. 3

Câu 23: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 5,46 gam sobitol với hiệu suất 90%

A. 3,00 gam                    B. 2,25 gam                    C. 6,00 gam                    D. 1,82 gam

Câu 24: Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H12O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

(a) X + 2NaOH → Y + Z +T                            (b) X + H2 → E

(c) E + 2NaOH→ 2Y + T                                 (d) Y + HCl → NaCl + F

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khối lượng phân tử của T bằng 64                    B. Khối lượng phân tử của E bằng 176

C. Khối lượng phân tử của Z bằng 98                    D. Khối lượng phân tử của Y bằng 96

Câu 25: Kim loại nào cứng nhất

A. Cu                               B. Cr                               C. Au                              D. Na

Câu 26: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

A. C2H3COOCH3            B. CH3COOCH3             C. C2H5COOCH3            D. CH3COOC2H5

Câu 27: Gluxit nào sau đây đươc goị là đường mía?

A. Fructozơ                     B. Glucozơ                      C. Tinh bột                      D. Saccarozơ

Câu 28: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

A. Cu + AgNO3              B. Ag + Cu(NO3)2          C. Fe + Cu(NO3)2           D. Zn + Fe(NO3)2

Câu 29: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên ?

A. Tơ axetat                    B. Tơ acrilonitrin            C. Polietilen                    D. Tơ tằm

Câu 30: Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện màu

A. đen                              B. tím                              C. đỏ                               D. vàng

————————— HẾT —————————

Để tải file, bạn cần có mật khẩu Download:

“Mật khẩu là tên nhãn hàng bắt đầu bằng chữ c, 8 chữ cái viết in thường, liền không dấu.” trong đường link dưới

Tải về ngay!
Hỗ trợ