Đề kiểm tra môn Hoá học lớp 12 cuối HK I trường Lê Lợi – Quảng Trị năm học 2022-2023 có đáp án

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu đề kiểm tra cuối HK I môn Hoá học lớp 12. Trong tài liệu gồm các đề được sưu tầm và biên soạn theo chương trình GDPT 2018, giúp bạn đọc ôn luyện môn Hoá học để đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới.

Câu 1. Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

ChấtThuốc thửHiện tượng
XDung dịch AgNO3 trong NH3Tạo kết tủa Ag
YCu(OH)Tạo hợp chất màu tím 
ZNước bromTạo kết tủa trắng

Các chất X, Y, Z lần lượt là

     A. Gly-Ala-Gly, anilin, etylfomat.                                B. Gly-Ala-Gly, etylfomat, anilin.

     C. Anilin, etylfomat, Gly-Ala-Gly.                               D. Etylfomat, Gly-Ala-Gly, anilin.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng?

     A. Chất béo là trieste của ancol với axit béo.        B. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

     C. Chất béo là triete của glixerol với axit vô cơ.   D. Chất béo là trieste của glixerol với axit.

Câu 3. Dãy gồm các chất đều bị thủy phân trong dung dịch H2SO4, đun nóng là

     A. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.                             B. glucozơ, tinh bột và xenlulozơ.

     C. fructozơ, saccarozơ và tinh bột.                                D. glucozơ, saccarozơ và fructozơ.

Câu 4. Cho các polime: polibutađien, polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6. Dãy gồm các polime tổng hợp là

     A. polietilen, xenlulozơ, nilon-6, nilon-6,6.                      B. polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6.

     C. nilon-6, polietilen, polibutađien, nilon-6,6.                  D. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.

Câu 5. Đun nóng 180 gam dung dịch glucozơ a% với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 21,6 gam Ag. 

Giá trị của a là

     A. 30%.                              B. 10%.                               C. 5%.                                 D. 15%.

Câu 6. Sản phẩm nào sau đây không thể có khi thủy phân peptit sau ?

H2N – CH2 – CONH – CH(CH3) – CONH – CH(COOH) – CH2CH2COOH

     A. Ala.                                B. Glu – Gly.                      C. Gly – Ala.                      D. Ala – Glu.

Câu 7. Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thu được 3 mol glyxin (Gly); 1 mol alanin (Ala); 1 mol phenylalanin (Phe). Khi thủy phân không hoàn toàn X thu được hỗn hợp gồm Ala-Gly; Gly-Ala và không thấy tạo ra Phe-Gly. Cấu tạo của X là

     A. Gly-Gly-Ala-Phe-Gly.                                              B. Phe-Gly-Gly-Ala-Gly.

     C. Gly-Gly-Ala-Gly-Phe.                                              D. Ala-Gly-Phe-Gly-Gly.

Câu 8. Amin no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

     A. CnH2n-5N (n ≥ 6).           B. CnH2n-1N (n ≥ 2).           C. CnH2n+1N (n ≥ 2).           D. CnH2n+3N (n ≥ 1).

Câu 9. Loại tơ thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét là

     A. tơ nitron.                        B. tơ nilon-7.                      C. tơ capron.                       D. tơ nilon -6,6.

Câu 10. Khối lượng muối thu được khi thủy phân hoàn toàn 17,40 gam Val−Gly trong dung dịch HCl dư là

     A. 19,20.                             B. 24,70.                             C. 22,85.                             D. 26,50.

Câu 11. Để phân biệt 3 dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol; chứa riêng biệt trong ba ống nghiệm không nhãn, người ta dùng thuốc thử

     A. Phản ứng với Na.                                              B. Dung dịch axit.       

     C. Dung dịch iot.                                                   D. Dung dịch iot và dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 12. Cho các phát biểu sau:

(a) Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể làm nguyên liệu để điều chế xà phòng.

(b) Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc.

(c) Tơ tằm kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm.

(d) Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển thành màu xanh.

Số phát biểu đúng là               

     A. 1.                                    B. 3.                                    C. 4.                                            D. 2.

Câu 13. Dung dịch được dùng làm thuốc tăng lực trong y học là

     A. tinh bột.                         B. fructozơ.                        C. glucozơ.                         D. saccarozơ.

Câu 14. Chất có nhiệt độ sôi lớn nhất là

     A. CH3CHO.                      B. HCOOCH3.                    C. C2H5COOH.                  D. C3H7OH.

Câu 15. Hỗn hợp E gồm triglixerit X và hai axit béo Y, Z (tỉ lệ mol của X, Y, Z lần lượt là 3 : 2 : 3 và MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E thu được CO2 và 1,18 mol H2O. Mặt khác, hi đro hóa hoàn toàn m gam E rồi cho toàn bộ sản phẩm phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch chứa KOH 0,4M và NaOH 0,3M, thu được dung dịch chứa 2 muối có khối lượng là 22,06 gam. Biết Y và Z hơn kém nhau 1 liên kết π. Khối lượng của X trong m gam hỗn hợp E là

     A. 8,4613,32.                      B. 16,738,80.                      C. 17,6813,23.                    D. 17,5617,64.

Câu 16. Hỗn hợp X gồm một số amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NHtrong phân tử). Trong hỗn hợp X, tỉ lệ mO: mN = 192 : 77. Để tác dụng vừa đủ với 19,62 gam hỗn hợp X cần 220ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 19,62 gam hỗn hợp X cần V lít O(đktc) thu được 27,28 gam CO2 (sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2). Giá trị của V là

     A. 16,686.                           B. 16,576.                           C. 17,472.                           D. 16,464.

Câu 17. Tên gọi của este có công thức HCOOC2H5 là

     A. etylfomat.                      B. vinylfomat.                    C. etylaxetic.                      D. metylfomat.

Câu 18. Cả hai hợp chất : aminoaxit H2NCH2COOH và amin C2H5NH2 đều tác dụng được với

     A. NaCl.                             B. CH3OH.                         C. HCl.                               D. NaOH.

Câu 19. Sản phẩm thu được khi xà phòng hóa hòa toàn tristearin là

     A. C17H35COONa và glixerol.                                       B. C15H31COONa và etanol.

     C. C17H35COOH và glixerol.                                         D. C15H31COOH và glixerol.

Câu 20. Số mắt xích cấu trúc lặp lại trong phân tử polime được gọi là

     A. hệ số trùng hợp.             B. số monome.                   C. hệ số polime hóa.           D. bản chất polime.

Câu 21. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

     A. 4,8.                                 B. 5,2                                  C. 3,4.                                 D. 3,2.

Câu 22. Số tripeptit mạch hở tạo ra trong đó có đủ cả 3 α-amino axit: glyxin, alanin, lysin là

     A. 3.                                    B. 4.                                    C. 6.                                    D. 5.

Câu 23. Xà phòng hóa hoàn toàn este C6H5COOCH3 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là

     A. C6H5ONa.                      B. CH3COONa.                  C. C6H5COOH.                  D. C6H5COONa.

Câu 24. Chất nào sau đây là đisaccarit?

     A. Tinh bột.                        B. Saccarozơ.                     C. Fructozơ.                        D. Glucozơ.

Câu 25. Hỗn hợp X gồm glucozơ và tinh bột được chia thành hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất được khuấy trong nước, lọc và cho nước lọc phản ứng với dung dịch AgNO3/NHdư thấy tách ra 3,24 gam Ag. Phần thứ hai đem thủy phân hoàn toàn bằng dung dịch H2SO4 loãng rồi trung hòa hỗn hợp thu được bằng dung dịch NaOH, sau đó cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy tách ra 9,72 gam Ag. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng tinh bột trong X là

     A. 9,72.                               B. 7,29.                               C. 14,58.                             D. 9,48.

Câu 26. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

     A. 3.                                    B. 2.                                    C. 5.                                    D. 4.

Câu 27. Công thức cấu tạo của polietilen là

     A. (-CH2-CHCl-)n.                                                         B. (-CH2-CH(CH3)-)n.

     C. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.                                             D. (-CH2-CH2-)n.

Câu 28. Từ 32,40 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 80%). Giá trị của m là

     A. 63,00.                             B. 47,25.                             C. 47,52.                             D. 23,76.

Câu 29. Tơ nilon−6,6 là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng

     A. axit ađipic và etylenglycol.                                       B. axit ađipic và hexametylenđiamin.

     C. hexancloxiclohexan.                                                 D. axit ε – aminocaproic.

Câu 30. Chất nào sau đây là tripeptit?

     A. Ala–Ala–Gly.            B. Ala–Gly.            C. Gly–Val.                    D. Gly–Ala−Gly−Val.  

—— HẾT ——

Để tải file, bạn cần có mật khẩu Download:

“Mật khẩu là tên nhãn hàng bắt đầu bằng chữ c, 8 chữ cái viết in thường, liền không dấu.” trong đường link dưới

Tải về ngay!
Hỗ trợ