Đề kiểm tra môn Hoá học lớp 12 cuối HK I trường THCS-THPT Nhân Văn – Tp. Hồ Chí Minh năm học 2022-2023 có đáp án

Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu đề kiểm tra cuối HK I môn Hoá học lớp 12. Trong tài liệu gồm các đề được sưu tầm và biên soạn theo chương trình GDPT 2018, giúp bạn đọc ôn luyện môn Hoá học để đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

Câu 1. Amin no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là

         A. CnH2nN.                    B. CnH2n+1N.                  C. CnH2n+3N.                   D. CnH2n+2N.

Câu 2. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

         A. (CH3)3N.                   B. CH3NHCH3.             C. CH3CH2NHCH3.        D. CH3NH2.

         Câu 3. Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

         A. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.          B. chỉ chứa nhóm amino.

         C. chỉ chứa nhóm cacboxyl.                                D. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon.

Câu 4. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là 

         A. CH3NH2, NH3, C6H5NH2                              B. CH3NH2, C6H5NH2, NH3   

         C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2                              D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2

         Câu 5. Để chứng minh tính lưỡng tính của  NH2 – CH2 – COOH (X), ta cho X tác dụng với:

         A. HCl, NaOH.            B. NaCl, HCl.                 C. HNO3, CH3COOH.   D. NaOH, NH3.

Câu 6. Chất nào sau đây là tripeptit?

A. Gly-Gly.                 B. Gly-Ala.                      C. Ala-Gly.                      D. Ala-Ala-Gly.

Câu 7. Hiện tượng riêu cua nổi lên khi nấu canh cua là do

A. sự đông tụ.              B. sự đông rắn.                C. sự đông đặc.               D. sự đông kết.

Câu 8. Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly – Ala – Gly với Gly – Ala là

A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.                  B. dung dịch NaCl.

C. dung dịch HCl.                                                 D. dung dịch NaOH.

Câu 9. Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là

A. CH3-CH2-Cl.          B. CH3-CH3.                    C. CH2=CH-CH3.           D. CH3-CH2-CH3.

Câu 10. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên

A. tơ nitron.                 B. tơ tằm.                         C. tơ nilon-6,6.                D. tơ nilon-6.

Câu 11. Có bao nhiêu tơ tổng hợp trong các tơ: capron, xenlulozơ axetat, visco, nilon-6,6

A. 3.                              B. 2.                                  C. 4.                                  D. 1.

Câu 12. Trong các cặp chất sau, cặp chất nào tham gia phản ứng trùng ngưng

A. CH2=CH-Cl và CH2=CH-OCO-CH3.                B. CH2=CH – CH=CH2 và CH2=CH-CN.

C. H2N-CH2-NH2 và HOOC-CH2-COOH.       D. CH2=CH – CH=CH2 và C6H5-CH=CH2.

Câu 13. Tên gọi của este CH3COOC2H5 là

A. etyl fomat.              B. etyl axetat.                  C. metyl axetat.               D. metyl fomat.

Câu 14. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất

A. Cr.                            B. Ag.                               C. W.                                D. Fe.

Câu 15. Chất nào sau đây là chất béo?

A. triolein.                   B. metyl axetat.               C. xenlulozơ.                   D. glixerol.

Câu 16. Kim loại có các tính chất vật lý chung là

A. tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim.

B. tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim.

C. tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.

D. tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.

Câu 17. Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?

A. Al.                            B. Mg.                              C. Zn.                               D. Ag.

Câu 18. Glucozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucozơ là

A. C2H4O2.                   B. (C6H10O5)n.                 C. C12H22O11.                   D. C6H12O6.

Câu 19. Phương trình: 6nCO2 + 5nH2(C6H10O5)n + 6nO2, là phản ứng hoá học chính của quá trình nào sau đây? 

A. hô hấp.                    B. quang hợp.                 C. khử.                            D. oxi hoá. 

Câu 20. Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thủy ngân

A. bột sắt.                     B. bột lưu huỳnh.            C. bột than.                      D. nước.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 21. (2,0 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học sau

  1. H2NCH2COOH + NaOH→
  2. CH3NH2 + HCl →
  3. Fe + CuSO4 →

Câu 22. (1,0 điểm) Cho 6,0 gam glyxin (H2N-CH2-COOH) tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Tính giá trị của m.

Câu 23. (1,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp gồm Al và Mg trong dung dịch HCl dư, thuđược 17,92 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Tính giá trị của m.

Câu 24. (1,0 điểm) Cho 9,75 gam một kim loại M hóa trị II tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 2,24 lit khí NO duy nhất (đktc).Xác định kim loại M.

___ HẾT ___

Để tải file, bạn cần có mật khẩu Download:

“Mật khẩu là tên nhãn hàng bắt đầu bằng chữ c, 8 chữ cái viết in thường, liền không dấu.” trong đường link dưới

Tải về ngay!
Hỗ trợ